Makaleler

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Uyum için yol haritası AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 14 Nisan 2016 tarihinde AB parlamentosu tarafından onaylandı ve 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecektir. Bu mevzuatın iceriği tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine uygulanacak yeni bir veri koruma çerçevesi olarak tanıtılmaktadır. Bu yeni rejim sonucunda, kuruluşların kişisel verilerin saklanması, toplanması ve tedavisi ile ilgili yükümlülükleri artacaktır. GDPR ilk bakışta sadece AB ülkelerinde uygulanıyor gibi gözüksede, AB vatandaşlarının kişisel bilgilerini depolayan veya işleyen Türkiye’deki herhangi bir şirket, AB içinde bir ticari varlığı olmasa bile GDPR’a uymak zorundadır. Yani AB dışında faaliyet göstermeyen Türkiye’deki bir şirket AB tüketicisine sahipse GPDR’a tabi olacaktır. Aksi halde, Türkiye’den AB ülkerine ya da AB vatandaşlarına yönelik yapılan bir faaliyet (örneğin: e-ticaret siteleri) GDPR ihlali halinde azami miktarı...
Devamı

Kamu İhalelerinde Dava Süreci

Kamu İhalelerinde Dava Süreci İhale Süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile tamamlanan süreçtir. Tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanması da yeterlidir. İdarenin ihtiyaçlarının temin yöntemlerinden birisi ihaledir. İhtiyaç ortaya çıktıktan sonra ihtiyacın tanımlanması yapılmalıdır. Bu tanımlama işleminin yapıldığı metin teknik şartname olarak adlandırılır. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamelerin hazırlanmasından sonra ise ihale konusu işin yaklaşık maliyeti tespit edilmelidir. Yaklaşık maliyet tespitinden sonra ise ön yeterlik veya ihale dokümanın hazırlanması gereklidir. İhale dokümanın hazırlanması sonrasında ihale onay belgesi hazırlanır ve ihale yetkisince onaylanır. İhale onay belgesinin...
Devamı